Генерални секретар

Дана 21. септембра 2017. године, председник Удружења грађана ,,ПМН,“ донео је одлуку о именовању госпођице Миљане Коцић за генералног секретара Удружења грађана ,,ПМН.“

Рођена је 19. јануара 1996. године у Лесковцу.

Завршила је Економску школу ,,Ђука Динић“ у Лесковцу, а тренутно студира на Економском факултету Универзитета у Нишу.

Од 24. јануара 2016. године до 18. септембра 2016. године обављала је функцију члана Надзорног одбора Удружења грађана ,,ПМН.“

Функцију генералног секретара Удружења грађана ,,ПМН,“ обавља од 28. септембра 2016. године, а 21. септембра 2017. године, поново је именована на место генералног секретара Удружења грађана ,,ПМН.“

Говори енглески, француски и руски језик.

Извод из Статута
 2.5 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 29.

Генерални Секретар је орган који се стара и контролише спровођење циљева ПМН-а на свим нивоима организације ПМН, од највишег до локалног нивоа.

Генералног Секретара именује и разрешава Председник ПМН-а, из редова потпредседника.

Мандат Генералног Секретара је четири (4) године, са могућношћу поновног избора.

Генерални Секретар:

  1. сазива и председава седницама Извршног одбора;
  2. подноси Председнику ПМН-а предлог кандидата за чланове Извршног одбора;
  3. руководи радом и активностима Извршног одбора;
  4. стара се о извршењу одлука и ставова Председника и Извршног одбора;
  5. организује и координира рад чланова органа локалних организација и Председника ПМН-а;
  6. обавештава локалне организације о одлукама и ставовима Председника, Главног одбора и Извршног одбора;
  7. координира рад савета и комисија;
  8. контролише рад локалних организација Удружења грађана „ПМН“;
  9. врши и друге послове у складу са Статутом и општим актима.

Генерални Секретар за свој рад одговара Председнику ПМН-а.

Генерални Секретар је стално ангажован у ПМН.