Главни одбор

Чланови Главног одбора су:

 1. Петар Несторовић, председник
 2. Миљана Коцић, генерални секретар
 3. Никола Милуновић, члан
 4. Милош Киломовић, члан
Извод из Статута

3. ГЛАВНИ ОДБОР

3.1. БРОЈ ЧЛАНОВА И НАЧИН ИЗБОРА

Члан 30.

Главни одбој је оперативно-саветодавни орган Удружења грађана ,,ПМН“.

Број чланова и критеријуме за именовање чланова Главног одбора утврђује Председник ПМН својом одлуком, настојећи да приликом именовања, локалне организације ПМН буду сразмерно заступљене.

Мандат чланова Главног одбора траје четири (4) године.

Мандат члана Главног одбора престаје пре истека рока уколико неоправдано изостане са три седнице узастопно.

3.2 ФУНКЦИЈЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан 31.

Главни одбор:

 1. спроводи одлуке Председника;
 2. саветује Председника ПМН-а;
 3. образује стална и повремена тела са одређеним задацима и бира њихове председнике и чланове;
 4. бира и разрешава председнике и чланове пројектних тимова;
 5. врши допуну чланова Главног одбора до једне трећине (1/3);
 6. подноси извештај Председнику ПМН;
 7. одлучује о уласку ПМН у савезу са другим удружењима;
 8. утврђује облик сарадње Удружења грађана ,,ПМН“ с другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству;
 9. одлучује о уласку ПМН у савезу са другим организацијама у земљи и иностранству;
 10. доноси одлуку о учлањивању ПМН у међународне организације;
 11. организује образовање чланова и функционера који ће омогућити успешно извршавање програмских циљева;
 12. усваја финансијси план и финансијски извештај;
 13. организује саветовања, ради консултовања о питањима од посебне важности за деловање ПМН;
 14. оргнаизује унутрашње информисање;
 15. утврђује чланарину ПМН;
 16. оснива службу за стручне, административно-техничке послове чији рад усмерава и контролише Генерални Секретар;
 17. доноси пословник о свом раду;
 18. доноси правилник којим се уређује рад Извршног одбора;
 19. доноси опште акте ПМН;
 20. врши и друге послове утврђене Статутом и општим актима;
 21. врши и друге послове поверене од стране Председника ПМН-а.

3.3 УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ

Члан 32.

У раду Главног одбора ПМН могу учествовати, без права одлучивања, по позиву Председника:

 1. председници локалних центара ПМН,
 2. председници регионалних центара ПМН,
 3. председници покрајинских центара ПМН,
 4. председници стручних одбора, и
 5. секретар за међународну сарадњу.

Седници Главног одбора могу присуствовати и друга лица која се одлуком Председника позову.