Извршни одбор

Чланови Извршног одбора су:

 1. Миљана Коцић, генерални секретар
 2. Миљана Јовановић, заменик генералног секретара
 3. Наталија Петковић, секретар
 4. Ана Ђорђевић, члан
 5. Данијела Коцић, члан
 6. Јована Јовановић, члан
Извод из Статута

4. ИЗВРШНИ ОДБОР 

4.1 РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 33.

Извршни одбор је извршни орган ПМН који спроводи задатке и одлуке Председника ПМН.

Радом Извршног одбора руководи Генерални Секретар ПМН-а.

Чланове Извршног одбора бира и разрешава Председник ПМН-а, на предлог Генералног Секретара.

Мандат чланова Извршног одбора траје четири (4) године, са могућношћу поновног избора.

На седнице Извшрног одбора могу присуствовати Председник ПМН-а, Заменик Председника и потпредседници.

4.2 НАДЛЕЖНОСТ

Члан 34.

Извршни одбор:

 1. извршава одлуке Председника ПМН-а;
 2. спроводи циљеве и текуће активности ПМН-а;
 3. руководи пропагандом;
 4. стара се о информисању чланова;
 5. прати, анализира и усклађује рад локалних организација ПМН-а;
 6. бира и разрешава Заменика Генералног Секретара;
 7. подноси извештај Председнику ПМН-а;
 8. обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама Председника.

4.3 ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА

Члан 35.

Рад Извршног одбора и задужења његових чланова ближе ће се регулисати Правилником о раду Извршног одбора, који доноси Главни одбор.

Чланови Извршног одбора обавезно се задужују за поједине области деловања ПМН или територијалне организације.

Чланови Извршног одбора су, по правилу, и председници локалних организација.

Председници локалних организација, који пре избора на функцију председника локалне организације нису били изабрани за чланове Извршног одбора, по функцији постају чланови Извршног одбора.