12. децембра 2017.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Врховни орган Удружења грађана ,,ПМН” је Скупштина, која се као радна одржава сваке године, а као изборна сваке четврте године. Делегати Скупштине бирају Председника Удружења грађана ,,ПМН”, одлучује и доноси Статут Удружења грађана ,,ПМН” и дефинише смернице деловања у наредном периоду.

Председник Удружења грађана ,,ПМН”, представља највиши орган Удружења грађана ,,ПМН” између две Скупштине, води политику ПМН-а у складу са циљевима Удружења грађана ,,ПМН”, представља и руководи радом ПМН-а. Именује заменика председника, генералног секретара, потпредседнике, секретара ПМН-а, секретара Главног одбора, портпарола, интернационалног секретара и остале органе, које формира својом одлуком. Председник ПМН-а бира и разрешава чланове Главног одбора и Извршног одбора, као и органе локалних организација.

Главни одбор Удружења грађана ,,ПМН”, представља оперативно-саветодавни орган Удружења грађана ,,ПМН”. Доноси општа акта ПМН-а, саветује Председника ПМН-а, усваја финансијски план и финансијски извештај и врши остале функције у складу са Статутом. Седницама Главног одбора председава и њима руководи Председник Удружења грађана ,,ПМН”.

Извршни одбор Удружења грађана ,,ПМН” је извршни орган који спроводи задатке и одлуке Председника Удружења грађана ,,ПМН”. Извршним одбором руководи и њиме председава Генерални Секретар Удружења грађана ,,