12. децембра 2017.

ПОСТАНИ ЧЛАН

Како би покренули дубоке промене у друштву, треба нам Ваша помоћ.

Унапредимо, заједничким снагама: образовање, спорт, туризам, културу, омладинску политику и животну средину.

Учланите се у Удружење грађана ,,ПМН”!!!

Да би постали члан Удружења грађана ,,ПМН” потребно је да попуните електронски формулар, након чега ће Вас контактирати неко од наших активиста, како би потписали приступницу.

ПРИСТУПНИЦА

 

Обавештење о обради личних података за време трајања чланства у Удружењу грађана ,,ПМН"

Ово обавештење о приватности личних података користи се као Изјава Удружења грађана ,,ПМН” као руковаоца подацима о личности.

Молимо Вас да прочитате Изјаву о приватности података, пре давања личних података руковаоцу.

Удружење грађана ,,ПМН”, као удружење грађана, прикупља Ваше личне податке само као члана Удружења грађана ,,ПМН”, искључиво на добровољном основу. Чланство у Удружењу грађана ,,ПМН” је слободно и добровољно. Чланом ПМН-а може, под једнаким условима утврђеним Статутом, постати сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије.

Удружење грађана ,,ПМН” води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично име и презиме, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана члана, број контакт телефона, место и датум рођења и мејл адреса; датум учлањивања у ПМН-у и престанак чланства. Евиденција чланова води се у писаном облику и као јединствена централна електронска база података.

Уколико желите да постанете члан ПМН-а, а испуњавате услове наведене у Закону о удружењима, прихватате Статут и циљеве Удружења грађана ,,ПМН”, потребно је да у приступници за учлањење тачно и истинито попуните податке који се односе на Ваше лично име и презиме, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана, број контакт телефона, место и датум рођења и датум учлањивања у ПМН.

Подаци који се односе на: национална припадност, број личне карте, стручна спрема, радни статус (да ли је лице запослено, студент, пензионер, предузетник), радно место, фирма у којој је лице запослено, нисте у обавези да учините доступним.

Сврха прикупљања Ваших података је вођење тачне евиденције чланова Удружења грађана ,,ПМН”. Евиденција служи и за остваривање Ваших права и обавеза као члана ПМН-а, као што су: да будете бирани и да бирате, да равноправно учествујете у активностима ПМН-а, да будете информисани о активностима ПМН-а, да будете консултовани о политичким темама или да остварујете друга права предвиђена Статутом и општим актима ПМН-а или обавезе као што су поштовање Статута и одлука органа Удружења грађана ,,ПМН”, плаћање чланарине, итд.

Обрада свих података користи се само у наведене сврхе.

Евиденција чланова Удружења грађана ,,ПМН” са подацима чланова води се у писаној и електронској форми. Приступ подацима има овлашћено лице у администрацији ПМН-а. У електронској форми подаци се налазе у посебном софтверу намењеном искључиво за ту сврху. Сви подаци су заштићени посебном шифром. Свака измена, допуна или брисање врши се само на основу захтева даваоца података односно члана, и у складу са Статутом. Све ове радње врше се на основу писменог захтева члана или надлежног органа ПМН-а.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да буде обавештен о обради података (члан 19. Закона о заштити података о личности), право на увид (члан 20. ЗЗПЛ), право на копију (члан 21. ЗЗПЛ), као и сва остала права предвиђена законом.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да опозове дозволу за обраду података, као и да буде обавештен о последицама таквог опозива.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у случају недозвољене обраде.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у свим другим околностима чије би несаопштавање лицу на које се односе подаци, односно другом лицу било супротно савесном поступању.

Потписивањем приступнице, својим потписом добровољно прихватате начин и сврху обраде података у складу са чланом 10. ЗЗПЛ, под горе наведеним условима.