12. децембра 2017.

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

 

Извод из Статута Удружења грађана ,,ПМН”
 

 2.4 ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Члан 28.

Удружење грађана „ПМН“ има потпредседнике, које именује и разрешава Председник ПМН-а, из редова чланова Главног одбора.

Мандат потпредседника траје четири (4) године, са могућношћу поновног именовања.

Потпредседнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

  1. подношењем оставке Председнику ПМН;
  2. разрешењем, или
  3. престанком чланства у ПМН-у.


Потпредседници прате, организују и координирају рад у областима за које су задужени од Председника ПМН-а.

Потпредседници ПМН-а помажу Председнику у обављању његових послова.

Потпредседници за свој рад одговарају Председнику ПМН.