Председник

Дана 31. августа 2017. године, на Другој редовној седници Скупштине Удружења грађана ,,ПМН“, делегати су једногласно реизабрали господина Петра Несторовића за председника Удружења грађана ,,ПМН“.

Рођен је 30. октобра 1997. године у Лесковцу.

Завршио је Економску школу ,,Ђука Динић“ у Лесковцу, а тренутно студира на Правном факултету у Београду.

Један је од оснивача Удружења грађана ,,ПМН.“

Функцију председника Управног одбора Удружења грађана ,,ПМН“ обављао је од 19. јануара 2013. до 18. септембра 2016. године.

Функцију председника Удружења грађана ,,ПМН“, обавља од 18. септембра 2016. године, а на овој функцији је реизабран 31. августа 2017. године.

Говори енглески и руски језик.

Извод из Статута
2. ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

2.1 МАНДАТ
 
Члан 25.
 

Председник Удружења грађана „ПМН“ је највиши орган Удружења грађана „ПМН“ између две седнице Скупштине.

Председник Удружења грађана „ПМН“ води политику Удружења грађана „ПМН“ у складу са циљевима ПМН, представља и руководи радом Удружења грађана „ПМН“.

Мандат Председника Удружења грађана „ПМН“ траје четири (4) године, са могућношћу поновног избора.

Избор и разрешење Председника ПМН-а уређује се Пословником Скупштине.

2.2 РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 26.

Председник Удружења грађана „ПМН“:

 1. представља и заступа Удружење грађана „ПМН“ у складу са законима, Статутом, општим актима, циљевима ПМН-а и одлукама Скупштине ПМН;
 2. има сва права и дужности финансијског налогодавца;
 3. стара се о остваривању програмских задатака и циљева Удружења грађана „ПМН“;
 4. стара се о извршењу одлука Скупштине, спроводи циљеве и политику ПМН, утврђује и износи ставове ПМН;
 5. потписује сва финансијска документа у име ПМН;
 6. организује рад и руководи ПМН-ом;
 7. делегира, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима;
 8. може делегирати, из своје надлежности, одређена задужења другим органима ПМН;
 9. оснива локалне центре, регионалне центре и покрајинске центре ПМН;
 10. распушта локалне, регионалне и покрајинске центре и именује повереника;
 11. бира председника и чланове председништва локалног центра;
 12. бира председника и чланове председништва регионалног центра, на предлог локалних центара који улазе у састав регионалног ценра;
 13. бира председника и чланове председништва покрајинског центра, на предлог локалних и/или регионалних центара који улазе у састав покрајинског центра;
 14. бира и разрешава чланове Главног одбора Удружења грађана „ПМН“;
 15. бира и разрешава чланове Извршног одбора Удружења грађана „ПМН“, на предлог Генералног Секретара;
 16. именује и разрешава заменика председника ПМН-а, потпредседнике, генералног секретара, секретара ПМН-а, секретара Главног одбора, портпарола, интернационалног секретара и остале органе, које формира својом одлуком;
 17. именује своје саветнике за одређене области;
 18. подноси извештај о раду Скупштини;
 19. координира рад органа ПМН;
 20. сазива Скупштину и Главни одбор ПМН;
 21. председава седницама Скупштине и Главног одбора;
 22. председава седницама Извршног одбора и органа локалних организација када их сазове;
 23. потписује документа ПМН или одређује ко ће то у појединим случајевима чинити уместо њега;
 24. према потреби поверава послове појединим члановима;
 25. даје пуномоћје за заступање ПМН пред судом или другим органом;
 26. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Главног одбора и Извршног одбора ПМН;
 27. разматра и усваја извештаје органа локалних организација ПМН;
 28. руководи радом ПМН између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева ПМН;
 29. организује редовно обављање делатности ПМН;
 30. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом и припрема предлог измена и допуна који подноси Скупштини на усвајање;
 31. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника ПМН за тај поступак;
 32. доноси све финансијске одлуке;
 33. издаје налоге функционерима ПМН;
 34. одлучује и о другим питањима, за које нису, законом или Статутом, овлашћени други органи ПМН;
 35. врши и друге послове у складу са Статутом и општим актима.