Скупштина

Извод из Статута
1. СКУПШТИНА
 
1.1 САЗИВАЊЕ
 
Члан 22.

Скупштина је највиши орган одлучивања Удружења грађана „ПМН“.

Делегате Скупштине чине чланови органа Удружења грађана „ПМН“, као и делегати изабрани у локалним центрима ПМН у броју и на начин утврђен одлуком Главног одбора ПМН, а који заступају интересе свих чланова Удружења грађана „ПМН“ и одлуке донете у органима и организацијама ПМН.

Скупштина може бити радна и изборна.

Радна Скупштина одржава се сваке године.

Радну Скупштину Удружења грађана „ПМН“ сазива и њоме председава Председник ПМН-а.

Председник мора сазвати радну Скупштину на предлог Главног одбора или најмање петнаест (15) процената свих чланова Удружења грађана „ПМН“.

Припремама радне Скупштине руководи Организациони одбор који именује Председник.

Изборна Скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна изборна Скупштина се одржава по правилу сваке четврте (4) године.

Изборну Скупштину Удружења грађана „ПМН“ сазива и њоме председава Председник ПМН-а.

Изборну Скупштину може сазвати и апсолутна већина чланова Главног одбора.

Припремом изборне Скупштине руководи Организациони одбор кога бира Главни одбор, на предлог Председника.

 1.2 НАДЛЕЖНОСТИ
 
Члан 23.

Скупштина:

 1. усваја Статут, измене и допуне Статута;
 2. доноси документе програмског и статутарног карактера;
 3. доноси стратегије, декларације, резолуције и остала документа Скупштине;
 4. утврђује основе деловања ПМН;
 5. разматра и усваја извештаје о раду ПМН-а, као и планове будућих активности ПМН-а;
 6. бира и разрешава Председника Удружења грађана „ПМН“;
 7. разматра и усваја извештај Председника Удружења грађана „ПМН“;
 8. доноси одлуку о престанку рада ПМН и одлуку о спајању са другом или другим организацијама;
 9. доноси пословник о свом раду;
 10. доноси остале одлуке из своје надлежности;
 11. разматра жалбе и предлоге који су му упућени.

1.3 ВАНРЕДНА СКУПШТИНА

Члан 24.

Ванредну радну и изборну Скупштину сазива:

 1. Главни одбор одлуком донетом двотрећинском (2/3) већином свих чланова;
 2. на предлог једне трећине локалних организација; или
 3. на предлог петнаест (15) процената свих чланова ПМН, чије је чланство верификовано најмање три месеци пре покретања иницијативе.

Предлагач ванредне Скупштине обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу за одржавањем ванредне Скупштине.

Сазивање ванредне Скупштине извршиће Главни одбор најкасније тридесет (30) дана од дана стицања услова за сазивање.

Рок за одржавање ванредне Скупштине не може бити краћи од тридесет (30) дана од дана доношења одлуке Главног одбора о сазивању.

За учешће у раду ванредне Скупштине важе одредбе члана 22. Статута.

Уколико због хитности нису утврђени нови делегати, локалне организације могу послати делегате који су учествовали на претходној Скупштини.