Заменик председника

Тренутно не постоји именовано лице на функцији заменика председника.

Извод из Статута

2.3 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Члан 27.

Председник Удружења грађана ,,ПМН“ има свог заменика.

Заменик председника ПМН-а замењује председника у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник ПМН-а.

Заменик председника за свој рад одговара председнику ПМН-а.

Заменика председника именује и разрешава председник ПМН-а из редова потпредседника, на мандат од четири (4) године, са могућношћу поновног именовања.